ADICIONANDO TPs MANUALMENTE BLADE DUAL CORE - DUOSAT - 28/09/2015


[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8f2-b6LawUU]